DALIL SHOLAT SUNNAH QOBLIAH JUM’AT

Posted: April 8, 2014 in STOP MENUDUH BID'AH !!
Tag:

Sholat

Bantahan Terhadap Albani yang Melarang Shalat Sunnah Qabliyah Jum’at

Kiranya tuduhan dan fitnah bid’ah yang selama ini dilontarkan kaum Salafy Wahabi terjawab sudah, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka atas tuduhan & fitnah-fitnah mereka yang menyakiti kaum muslim karena ketergesaan, kecerobohan, ketidak tahuan (kurang faham) & taklid buta kepada ulama-ulama akhir mereka, dalam memahami nas, nas dalam agama yang suci ini.

الرد على ناصر الالباني

(Bantahan Untuk Nasiruddin Al-Albani)

الألباني يمنع سنة الجمعة القبلية قبل الجمعة و بعد الأذان بحجة أنها بدعة

Al-Albaniy Melarang Shalat Sunnah Qobliyah Jum’at Sebelum Jum’at Setelah Adzan dengan Alasan Itu adalah Bid’ah

Dalam masalah ini Al-Albaniy menentang hadits-hadits sohih, hingga dia melarang shalat sebelum Jum’at dengan argumen yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah bid’ah dan sungguh bertentangan dengan as-Sunnah. Dia telah berkata:

“Sesungguhnya shalat yang dimaksud antara adzan yang disyariatkan dan adzan yang dibuat-buat, yang mereka beri nama shalat sunnah Jum’at qobliyah tidak ada dasarnya dalam as- Sunnah dan tidak seorang pun dari para sahabat dan para imam yang mengatakannya” (Lihat kitabnya yang diberi nama Al-Ajwibah An-Nafi’ah halaman 41).

Jawaban:

Al-Hafizh Zainuddin Al-Iroqiy dalam Syarah At-Tirmidziy telah menyebutkan, sesungguhnya Al-Khul’iy meriwayatkan dalam fawaidnya dari Ali bin Abu Tholib r.a.,

“Bahwa sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah shalat sebelum Jum’at empat rakaat dan sesudahnya empat rakaat”. Sanadnya bagus sebagaimana yang telah disebutkan oleh Waliyuddin Al-Iroqiy (Lihat Thorhu At-Tastriib fii Syarhi At Taqriib, 3/42).

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam “Talkhishu Al-Habiir” berkata: “Faedah dalam (masalah shalat) sunnah Jum’at yang sebelumnya Ar- Rofi’iy tidak menyebutkan hadits. Hadits yang paling sohih dalam masalah ini adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (Talkhishu Al-Hobiir, 2/74) dari Daud bin Rosyid dari Hafshin bin Ghiyast dari Al-A’mas dari Abu Soleh dari Abu Hurairoh dari Abu Sofyan dari Jabir. Mereka berdua berkata, “Telah datang Sulaik Al-Ghotofani sedangkan Rasulullah s.a.w. dalam keadaan berkhotbah kemudian beliau bersabda kepadanya:

أصلّيت ركعتين قبل أن تجيء؟

“Apakah kamu sudah shalat sebelum kamu datang?”

Dia berkata, “Tidak”. Beliau bersabda:

فصلّ ركعتين وتجوّز فيهما

“Maka shalatlah dua rakaat dan lakukanlah dengan ringan”.

Al-Majdu Ibnu Taimiyah dalam Al-Muntaqo berkata: sabda Rasulullah “sebelum kamu datang” adalah dalil bahwa sesungguhnya 2 rakaat itu adalah (shalat) sunnah Jum’at yang sebelumnya bukan (shalat) tahiyyatul masjid.

Al-Maziyu mengomentarinya, bahwa sesungguhnya yang betul:

أصلّيت ركعتين قبل أن تجليس؟

“Apakah kamu sudah shalat sebelum kamu duduk ? ”

Maka sebagian perawi berpendapat, dia salah membacanya. Dalam riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas disebutkan: “Nabi s.a.w. pernah shalat sebelum Jum’at 4 rakaat, di antara 4 rakaat itu beliau tidak memisahkannya dengan sesuatu apapun”, sanadnya sangat lemah. Dalam bab yang sama, dari Ibnu Mas’ud dan Ali r.a. dari riwayat Ath-Thobroniy dalam “Al-Ausath”. .

Al-Hafizh Waliyuddin Al-Iroqiy berkata tentang hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairoh r.a.: “Ibnu Majah telah meriwayatkannya dalam sunannya dengan sanad yang sohih” (Lihat Thorhu At-Tastriib fii Syarhi At Taqriib, 3/42).

Dia berkata dari hadits Jabir yang telah diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah: “Ayahku berkata (yakni Al-Hafizh Abdurrohim Al-Iroqiy) semoga Allah merahmatinya, berkata dalam syarah At-Tirmidziy: Dan sanadnya sohih”.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Fathu al-Bariy, 2/426: “Dalam masalah shalat sunnah Jum’at sebelum Jum’at, sebelum ada beberapa hadits dho’if yang lainnya, yang diriwayatkan di antaranya dari Abu Hurairoh, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan lafal:

كان يصلّي قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعا

“Nabi s.a.w. pernah shalat sebelum Jum’at dua rokaat dan sesudahnya 4 rakaat”.

Dalam sanad hadits ini ada kedhoifan”. Kemudian dia berkata:

“Dari Ibnu Mas’ud juga At-Thobroniy meriwayatkan seperti itu. Pada sanadnya ada kedhoifan dan inqitho’ (di salah satu celah sanadnya ada salah seorang perawinya selain sahabat yang gugur atau tidak disebut), Abdurrozzak meriwayatkannya dari Ibnu Mas’ud secara mauquf (hadits yang hanya disandarkan kepada sahabat tidak sampai kepada Rasulullah), dan ini yang benar. Ibnu Sa’ad meriwayatkan dari Shofiyah istri Nabi s.a.w., meriwayatkan secara mauquf seperti hadits Abu hurairoh.” (Fathu Al Bariy, 2/426)

Hadits Ibnu Mas’ud yang mauquf telah diriwayatkan oleh Abdurrozzak dalam karangannya dari Ma’mar, dari Qotadah: “Bahwa sesungguhnya Ibnu Mas’ud r.a. pernah shalat sebelum Jum’at 4 rakaat dan sesudahnya 4 rakaat” (Mushonnaf Abdurrozak, 3/247). Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Talkishu Al-Habiir, 2/74 mengatakan hadits ini sohih. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah, 1/463 telah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Ibnu Mas’ud telah shalat sebelum Jum’at 4 rakaat. Abdurrozzak juga meriwayatkan bahwa sesungguhnya Ibnu Mas’ud pernah memerintahkan untuk shalat 4 rakaat sebelum Jum’at (Lihat Mushonnaf Abdurrazak, 2/427). Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Ad-Diroyah fii takhriiji Ahadiitsi Al-Hidayah hal. 218 berkata: “Para perawinya tsiqoot”.

Abu Daud, Ibnu Hibban dan selain mereka meriwayatkan dari Nafi’ dia berkata: “Ibnu Umar pernah memperpanjang shalat sebelum Jum’at dan shalat 2 rakaat sesudahnya di rumahnya. Dia menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah melakukan hal itu”. (HR. Abu Daud dalam susunannya: kitab sholat bab shalat setelah Jum’at, Ibnu Hibban dalam shohihnya, Al-Ihsan 4/84 dan Ibn Khuzaimah dalam shohihnya 3/168, serta Ahmad dalam musnadnya, 2/103).

Ibnu Sa’ad dalam “Ath-Thobaqoot” 4/491 telah meriwayatkan dari Yazid bin Harun dari Hammad bin Salamah dari Shoofiyah, dia telah mendengar darinya dan berkata, “Saya telah melihat Shofiyah binti Haiyiy shalat 4 rakaat sebelum keluarnya Imam dan dia shalat Jum’at bersama dengan Imam dua rokaat”.

Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dari Abu Majaz, bahwa :

Sesungguhnya dia pernah shalat di rumahnya 2 rakaat pada hari Jum’at. Dari Abdulloh bin Thowus dari ayahnya sesungguhnya dia tidak datang ke masjid pada hari Jum’at hingga shalat di rumahnya 2 rakaat. Dari Al-A’masy dari Ibrohim, dia berkata, “Mereka telah shalat sebelum Jum’at 4 rakaat”, (Mushonnaf Ibnu Syaibah, 1/463).

Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah shalat sebelum dhuhur 2 rakaat dan sesudahnya 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat di rumahnya, setelah isya’ 2 rakaat dan beliau pernah tidak shalat setelah Jum’at hingga pulang, kemudian shalat 2 rakaat” (HR. Bukhori dalam shohihnya di bawah bab shalat setelah Jum’at dan sebelumnya)

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata (dalam Fathu Al Bariy 2/426):

“Dia tidak menyebutkan sesuatu apapun dalam masalah shalat sebelumnya, yakni sebelum Jum’at. Ibnu Al-Munir berkata dalam Al-Hasyiyah, seakan-akan dia berkata, pada asalnya antara dhuhur dan Jum’at adalah sama. Sehingga ada dalil yang menunjukkan atas yang kebalikannya karena sesungguhnya itu adalah pengganti dhuhur. Dia berkata bahwa perhatiannya dengan hukum shalat setelah Jum’at lebih banyak. Oleh sebab itu dia menyuguhkannya dalam keterangannya yang berbeda dengan kebiasaan dalam mengedepankan qobliyah dan ba’diyah”.

Kemudian dia berkata,

“Ibnu At-Tin berkata: tidak pernah terjadi penyebutan shalat sebelum Jum’at dalam hadits. Barangkali Al-Bukhoriy ingin menetapkannya, diqiyaskan (dianalogikan) kepada dhuhur. Az-Zain Ibnu Al-Munir menguatkannya, bahwa sesungguhnya yang dimaksud sama, antara Jum’at dan dhuhur dalam masalah hukum shalat sunnahnya, sebagaimana kesamaan antara imam dan ma’mum dalam kedudukan hukum. Dan yang demikian itu menuntut, bahwa sesungguhnya shalat sunnah untuk mereka berdua adalah sama. Dan yang tampak, sesungguhnya Al- Bukhoriy memberi isyarat kepada apa yang telah terjadi di dalam kaitan hadits bab tersebut, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban dari jalan Ayyub, dari Nafi’. Lalu ia berkata: Ibnu Umar pernah memperpanjang shalat sebelum Jum’at dan shalat sesudahnya 2 rakaat di rumahnya dan dia menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah melakukan hal itu. Imam An-Nawawiy berhujjah dengan hadits ini dalam Al-Kholashoh, atas penetapan shalat sunnah Jum’at sebelumnya”.

Az-Zaila’iy berkata (dalam Nasbu Ar-Royan Liahaditsi Al-Hidayah, 2/207):

“Asy-Saikh Muhyiddin An-Nawawiy dalam bab ini tidak pernah meyebutkan selain hadits Abdulloh bin Mughoffal, bahwa sesungguhnya Nabi s.a.w..bersabda:

بين كلّ أذانين صلاة

“Antara setiap dua adzan ada shalat”. (H.R. Bukhoriy dan Muslim).

Dia menyebutnya dalam kitab shalat dan hadits Nafi’ juga menyebutkan, dia berkata: “Ibnu Umar pernah memanjangkan shalat sebelum Jum’at dan sesudahnya shalat 2 rakaat di rumahnya dan dia menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah s.a.w. melakukan hal itu”. Dia berkata, “Abu Daud telah meriwayatkannya dengan sanad atas syarat Al-Bukhoriy”. Dan sunnah Jum’at telah disebutkan oleh penyusun kitab tersebut di masalah i’tikaf. Lalu dia berkata, “Shalat sunnah itu sebelum Jum’at 4 rakaat dan sesudahnya 4 rakaat. Dia memberi isyarat kepadanya dalam menjangkau yang fardhu”, kemudian dia berkata: “Andai kata telah qomat dan dia dalam dhuhur atau Jum’at maka dia hendaknya memotong di ujung dua rakaat, dikatakan, “Hendaknya dia menyempurnakannya”.

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathu Al Bariy 2/426 berkata bahwa hadits paling kuat yang dapat dijadikan pegangan disyariatkannya 2 rakaat sebelum Jum’at, adalah keumuman hadits yang menurut Ibnu Hibban sohih dari hadits Abdulloh bin Az-Zubair secara marfu’ (hadits yang disandarkan langsung kepada Nabi s.a.w.):

ما من صلاة مفروضة إلّا وبين يدين يديها ركعتان

“Tidak ada shalat fardhu (wajib) kecuali di antara dua sisinya ada dua rakaat shalat”. (HR. Ibnu Hibban dalam Shohihnya, Al-Ihsan, 4/77-78)

Dan yang sepertinya, hadits Abdulloh bin Mughoffal yang telah lewat dalam waktu shalat maghrib:

بين كلّ أذانين صلاة

“Antara tiap dua adzan ada shalat (sunnah)”. (Lihatlah Al-Ihsan bitartiibi Ibni Hibban, 2/48-49 dan 7/523.)

Ibnu Al-Arobiy Al-Malikiy dalam syarah At-Tirmidziy 2/132 berkata: “Dan adapun shalat sebelumnya, yakni Jum’at, maka sesungguhnya boleh”.

Abu Abdurrohman Syaroful Haq Al-Azhim Abadiy berkata yang konteksnya sebagai berikut: “Dan hadits itu (yakni hadits Ibnu Umar menunjukkan disyariatkannya shalat sebelum Jum’at. Yang melarangnya tidak berpegangan kecuali dengan hadits yang melarang shalat waktu zawal (yakni sebelum masuk waktu zhuhur). Padahal keumuman hadits itu dikhususkan dengan hari Jum’at. Tidak ada hadits yang menunjukkan larangan shalat sebelum Jum’at secara mutlak. Puncak pembahasan larangan shalat pada waktu zawal itu bukan merupakan arena perbantahan. Walhasil, singkat cerita sesungguhnya shalat sebelum Jum’at secara umum dianjurkan” (Aunu Al-Ma’bud alaa Sunani Abi Daud, 1/438)

Kemudian dia berkata : “Saya berkata, hadits Ibnu Umar yang keterangannya telah disampaikan oleh An-Nawawiy dalam “Al- Kholashoh”, sohih menurut syarat Al-Bukhoriy”. Al-Iroqiy dalam syarah At-Tirmidziy berkata: “Sanadnya sohih”. Al-Hafizh Ibnu Al- Mulaqqin dalam risalahnya berkata: “Sanadnya sohih secara pasti”. Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam sohihnya”. (Aunu Al-Ma’bud alaa Sunani Abi Daud, 1/439)

Cukuplah beberapa contoh perbuatan sahabat besar Ibnu Mas’ud, Ibnu Umar dan Ummul mukminin Shofiyah binti Hayyiy r.a. untuk mensyariatkan shalat 2 rakaat sebelum Jum’at dan perbuatan Abu Majlaz (Lahiq bin Hamid) tabiin besar, Thowas bin Kaisan Al-Yamani, salah seorang pembesar (murid-murid Ibnu Abbas r.a.) dan termasuk para pemuka tabi’in serta para tsiqohnya (orang yang dipercaya telah meriwayatkan hadits-hadits sohih seperti Al-Bukhoriy dan Muslim) dan Ibrahim bin Yazid An-Nakho’iy, dia adalah tabi’in yang tsiqoh dan mufti penduduk Kufah pada masanya serta iqror (penetapan) Sufyan Ats-Tsauriy dan Ibnu Al-Mubarok yang keduanya adalah termasuk para pembesar ulama’ yang amilin (yang mengamalkan ilmu). Cukup juga rasanya ungkapan sohih yang diutarakan oleh Al- Hafizh Ats-Tsiqoh Ats-Tsabit (orang yang kredibel dari segi keilmuan) Az-Zain Al-Iroqiy guru Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolaniy dan yang lain-lain di bidang hadits.

Dalam penutup sanggahan kami, kami sampaikan kepada Nasiruddin Al-Albaniy. Kami katakan kepadanya: “Kamu telah bertentangan dalam masalah ini dengan pimpinanmu Al-Harroniy yang Anda sebut sebagai syaikhul Islam yang telah membolehkan shalat sunnah sebelum Jum’at. Dia berkata: “Barang siapa yang melakukan itu tidak dapat disalahkan” sebagaimana yang dinukil sohibul Inshaf Al-Hanbaliy darinya (Al-Inshoof, 2/402).

Dari sanggahan yang ringkas ini, telah nyata disyariatkan shalat sunnah sebelum shalat Jum’at dari penuturan ahli ilmu dan pengetahuan. Dan dengan ini kami telah menyalahkan perkataan Al-Albaniy yang mengatakan shalat sunnah qobliyah Jum’at tidak ada dasarnya dalam sunnah yang sohih.

Kiranya tuduhan dan fitnah bid’ah yang selama ini dilontarkan kaum Salafy Wahabi terjawab sudah, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka atas tuduhan & fitnah-fitnah mereka yang menyakiti kaum muslim karena ketergesaan, kecerobohan & ketidak tahuan mereka dalam memahami nas, nas dalam agama yang suci ini, wallahu a’lam.

Source: Ust. M. Lukman Firmansyah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s