SCAN KITAB-KITAB ULAMA DAHULU HINGGA KINI YANG MEMBOLEHKAN TAWASUL & ISTIGOTSAH

Posted: Desember 6, 2016 in AMAL GENERASI SALAF, MADZHAB & KHILAFIYAH, STOP MENUDUH BID'AH !!, TAFSIR & QOUL ULAMA
Tag:,

Tawasul-1

Berikut ini adalah scan kitab-kitab ulama ahlus sunnah, yang membahas tentang bolehnya bertawasul:

1. Imam Ibnu Hajar Asqolani

syekh-ibnu-hajar-pro-tawassul

Masukkan keterangan

Anda yang menjadikan “Fathul Bari”, “Lisanul Mizan”, “Al-Ishobah”, “Syarah Nukhbah”, Tahdzibut Tahdzib” serta kitab2 lainnya sebagai rujukan, alfaqir cuma mengingatkan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqollany -rohimahullohu Ta’aala- juga pro tawassulan dan istighotsahan.

2. Syaikh Shiddiq Hasan Khon

syaikh-shiddiq-hasan-khon-pro-tawasulan

Syaikh Shiddiq Hasan Khon-rohimahullohu Ta’aala- biasanya dalam beberapa masalah ikut “tetangga sebelah”, tapi untuk masalah tawassulan beliau ikut “Ahlus Sunnah”.

3. Ibnu Qudamah

imam-ibnu-qudamah-pro-tawasulan

Anda yang sedang belajar kitab “Roudlotun Nadzir” karya Imam Ibnu Qudamah -rohimahullohu Ta’aala-, alfaqir cuma mengingatkan bahwa beliau juga pro tawassulan.

4. Imam Shon’ani

imam-shonani-pro-tawasul

Barangkali ada teman2 yang baru mau atau sedang ngaji kitab “Subulus Salam” karya Imam Shon’ani -rohimahullohu Ta’aala-. Untuk mengingatkan saja alfaqir katakan : Selamat! anda sedang mempelajari kitabnya ‘Ulama yang pro tawassulan dan istighotsahan

5. Imam Syaukani

imam-syaukani-pro-tawasul

Barangkali ada teman2 yang baru mau atau sedang ngaji kitab tafsir “Fathul Qodir” karya Imam Syaukani -rohimahullohu Ta’aala-. Untuk mengingatkan saja alfaqir katakan : Selamat! anda sedang mempelajari kitabnya ‘Ulama yang pro tawassulan.

6. Imam Nawawi

imam-nawawi-pro-tawasul

Anda yang menjadikan “Syarah Shohih Muslim”, “Majmu’ Syarah Muhadzdzab”, “Riyadlus Sholihin”, Tahdzibul Asma’ Wallughot”, “Attibyan” dan kitab2 lainnya sebagai rujukan, alfaqir cuma mengingatkan bahwa Imam Nawawi -rohimahullohu Ta’aala- juga pro tawassulan.

7. Imam Ibn Hazm

imam-ibn-hazm-pro-tawasul

Jika memang benar redaksi istisyfa’ bir Rosul -shollallohu ‘alaihi wa sallam- di kitab ini dari Imam Ibn Hazm -rohimahullohu Ta’aala-, berarti itu menambah catatan saya bahwa Madzhab Dzohiriyyah pro tawassulan.

8. Imam Ibnu Katsir

imam-ibnu-katsir-pro-tawasul

Adakah Ahli tafsir sekarang yang kepakarannya dalam tafsir seperti Imam Ibnu Katsir -rohimahullohu Ta’aala-?, alfaqir cuma mengingatkan bahwa beliau juga pro tawassulan.

9. Imam Qurthubiy

imam-qurthubiy-pro-tawasulan

Adakah Ahli tafsir sekarang yang kepakarannya dalam tafsir seperti Imam Qurthubiy -rohimahullohu Ta’aala-?, alfaqir cuma mengingatkan bahwa beliau juga pro tawassulan.

10.Imam Ibnu Mandzur

imam-ibnu-mandzur-pro-tawasul

Syaikh Albani -rohimahulloh- dalam kitabnya “Attawassul Anwa’uhu wa ahkamuhu (hal : 11) berkata : bahwa di antara sebab kesalahfahaman KEBANYAKAN MANUSIA dalam masalah tawasul adalah ketidaktahuan arti kata tawassul secara bahasa.

alfaqir katakan :

Apakah di zaman ini ada ahli bahasa dan kamus sekaliber Imam Ibnu Mandzur, pengarang kitab “Lisanul Arab” -rohimahullohu Ta’aala-?.

11. Imam Mawardi

imam-mawardi-pro-tawasul

Waktu anget2nya mbahas hukum memilih pemimpin dari kalangan kafir dzimmi biasanya orang2 pada merujuk kitab “Ahkam Sulthoniyyah”, alfaqir cuma mengingatkan bahwa Imam Mawardi -rohimahullohu Ta’aala- juga pro tawassulan.

12. Imam Ahmad & Imam Syathibi

imam-ahmad-imam-syathibi-pro-tawasul

Syaikh Albani -rohimahullohu Ta’aala- dalam kitabnya “Attawassul” (42) menyatakan bahwa tawassul dengan makhluk termasuk masalah khilafiyyah, dalam setiap masa sudah ada yang mengingkarinya.

Beliau juga mengakui kalau Imam Ahmad -rohimahullohu Ta’aala- MEMBOLEHKAN TAWASSUL dengan Nabi -Shollallohu ‘Alaihi Wa sallam-, meski begitu syaikh lebih memilih pendapat yang mengharamkannya karna ada dalilnya yang kuat.

alfaqir katakan :

Apakah Imam Ahmad tidak tahu dalil dan tidak punya dalil kuat dalam masalah itu?
Siapakah Para Ulama yang mengharamkan tawassul sebelum Syaikh Ibnu Taimiyyah?
Ada baiknya masalah dalil kita merenungi perkataan Imam Syathibi -rohimahullohu Ta’aala- di I’tishom (2/362) ini :

إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال، فالحق أيضا لا يعرف دون وسائطهم، بل بهم يتوصل إليه، وهم الأدلاء على طريقه

13. Syaikh Ibnu Taimiyyah

scan-kitab-syaikh-ibnu-taimiyyah-pro-tawasul

Berikut ini perkataan Syaikh Ibnu Taimiyyah -rohimahullohu Ta’aala- yang menyatakan bahwa masalah tawassulan itu khilafiyyah dan orang yang menghukumi (memvonis) orang lain karena masalah itu dianggap bodoh dan dlolim.

14. Imam Ibnus Sholah

imam-ibnus-sholah

Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ibnus Sholah -rohimahullohu Ta’aala-? kitabnya “Muqoddimah Ibnis Sholah” yang disyarahin oleh Imam Zain Al-‘Iroqiy -rohimahullohu Ta’aala- adalah salah satu kitab mustholah hadits yang diperhitungkan di kalangan muhadditsin. alfaqir cuma mengingatkan bahwa beliau termasuk pro tawassulan.

15. Imam Ibnul Jauzi

ibnul-jauzi

ibnul-jauzi-pro-tawasul

Siapa yang tidak kenal Imam Ibnul Jauzi -rohimahullohu Ta’aala-?, Beliau adalah Ulama yang terkenal dengan segudang karya, syadid dalam masalah hadits maudlu’, juga penulis kitab “Talbis Iblis”. alfaqir cuma mengingatkan bahwa beliau termasuk pro tawassulan.

16. Imam Badruddin Al-‘Aini Al-Hanafiy

imam-badruddin-al-aini-al-hanafiy-pro-tawasul

Yang jelas, Imam Badruddin Al-‘Aini Al-Hanafiy -rohimahullohu Ta’aala-, Ulama hadits madzhab Hanafi berasal dari Aleppo yang notabene penulis “Syarah Shohih Bukhori” yang fenomenal ini juga pro tawassulan.

17. Imam Ibnu ‘Aqil Al-Hambaliy

imam-ibnu-aqil-al-hambaliy-pro-tawasul

Imam Ibnu ‘Aqil Al-Hambaliy (513 H) -rohimahullohu Ta’aala-, Penulis kitab “Al-Funun” yang durasinya sampai 800 jilid ini juga pro tawassulan.

18. Imam Al-Kamal Ibn Al-Humam Al-Hanafiy

imam-al-kamal-ibn-al-humam-al-hanafiy-pro-tawasul

Siapa yang tidak kenal dengan Imam Al-Kamal Ibn Al-Humam Al-Hanafiy (w : 861 H) -rohimahullohu Ta’aala-?, beliau adalah di antara Ulama’ besar madzhab Hanafi sekaligus penulis kitab “Fathul Qodir” yang selalu dijadikan rujukan para pakar fiqh perbandingan. alfaqir cuma mengingatkan bahwa murid Al-Hafidz Ibnu Hajar -rohimahullohu Ta’aala- ini juga pro tawassulan dan istighotsahan.

19. Imam Ibnu Kholdun Al-Maliky

ibnu-kholdun-pro-tawasul

Siapa yang tidak kenal Imam Ibnu Kholdun Al-Maliky (w : 808 H) -rohimahullohu Ta’aala-?, Ulama’ Sosiologi yang karyanya “Muqoddimah” dijadikan rujukan semua kalangan. Barangkali penamaan Universitas “IBNU KHOLDUN” yang ada di Indonesia diambil juga dari nama ‘Ulama yang dikenal juga sebagai sejarawan ini. alfaqir cuma mengingatkan bahwa beliau juga termasuk yang pro tawassulan.

20. Imam Suyuthi

imam-suyuthi-pro-tawasul

Siapa yang tidak kenal Al-Hafidz Jalaluddin Al-Suyuti (w : 911 H) -rohimahullohu Ta’aala-?, Sang ‘Ulama multidisipliner yang karyanya mencapai 600 an seperti yang diutarakan Syaikh Al-Zirikliy di “A’lam” nya. alfaqir cuma mengingatkan bahwa Ulama yang dijuluki “IBNUL KUTUB” (Anaknya Buku) ini juga termasuk yang pro tawassulan.

21. Imam Al-Qorofiy Al-Malikiy

imam-al-qorofiy-pro-tawasul

Siapa yang tidak kenal dengan Imam Al-Qorofiy Al-Malikiy (w : 684 H) -rohimahullohu Ta’aala-?, Ulama pakar Ushul Fiqh madzhab Maliki yang multidisipliner, selain “Al-Dzakhiroh” yang berdurasi 14 jilid, karya lainya berjudul “Al-Furuq” juga dijadikan referensi penting dalam setiap kajian qowa’id fiqhiyyah.

alfaqir katakan :

Beliau termasuk juga yang pro tawassulan.

22. Atsar Qodhi ‘iyadh

Atsar-Pro Tawasul.jpg

Atsar ini selain di Syifa, juga dikeluarkan Imam Samhudi di “wafa'” (4/196) dan beliau menjayyidkan sanadnya, Al-Qosthollaniy di Mawahib (3/594), Al-Zurqoniy di syarah mawahib (12/194), AsSubky di Syifa’ nya, Ibnu Hajar Al-Haitamiy di Jauhar (98), Ibnul Haj di Madkhol (1/260), Al-Marokisyi di Mishbah (20), Ibnu Asakir di Ithaf (153), Ibnu Jama’ah Di Hidayah (3/138) dan berkata : “Tidak usah digubris orang yang menganggap atsar itu maudlu'” , di shohihkan Al-Khofaji di Syarah Syifa (3/398).

Sebagian kalangan menganggap atsar itu dlo’if bahkan maudlu’ semisal di sini :

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86561

pertama kali yang mempersoalkan atsar itu adalah Syaikh Ibnu Taimiyyah, kemudian diikuti Syaikh Ibnu Abdil Hadi di Shorim Munkiy nya. Mereka menganggapnya munqothi’ dan mempermasalahkannya rowi bernama Ibnu Humaid.

alfaqir katakan :

Mereka yang menolak atsar ini karena menganggapnya dlo’if atau maudlu’ karena dianggap munqothi’, tanpa mengindahkan qoul yang menghasankan bahkan meshohihkannya,,, OK lah (min bab tanazzul), tapi tidakkah anda berfikir bahwa paling tidak atsar ini adalah perkataan Ibnu Humaid seorang Tabi’ Tabi’in (Salaf) yang merupakan representasi dari pendapatnya?

23. Atsar Ibnul Munkadir

atsar-ibnul-munkadir-pro-isitigotsah

Atsar Ibnul Munkadir (w : 130 H) tentang istighotsah ini selain ada di Tarikh Islam juga ada di Siyar A’lam Nubala’ (5/358), diriwayatkan Ibn Abi Khoitsamah di Tarikh Kabir (2777), Ibnu Asakir di Tarikh Dimasyq (56/50). Didlo’ifkan beberapa kalangan semisal di sini :

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155937

Hal itu disebabkan ada perawi bernama Ismail bin Ya’qub AtTaimiy, dia didlo’ifkan Imam Abu Hatim.

alfaqir katakan :

Meski begitu Imam Ibnu Hibban menganggapnya Tsiqoh seperti di kitab tsiqohnya (12394) yang dinukil Ibnu Hajar di Lisan (1380) dan diikuti Quthlubagho di Tsiqot nya (1673).

Mbah Abul Husnayain pernah bertanya tentang tautsiqnya Ibnu Hibban kepada perawi tadi di sini :

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=212039

tapi belum ada jawaban yang memuaskan.

Bersambung..insya Allah

24. Syaikh Ahmad Al-Hambaliy

syaikh-ahmad-al-hambaliy-istighatsah

Ngomong2 soal Istighotsah kepada Malaikat, perlu diketahui bahwa Syaikh Ahmad Al-Hambaliy (w : 895 H) -rohimahullohu Ta’aala- juga pernah beristighotsah kepada Malaikat Jibril.

25. Imam Ibnu Abi Syaibah

syaikh-ahmad-al-hambaliy-istigotsah

Di antara dalil istighotsahan adalah atsar berikut ini, yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Syaibah di “Mushonnaf” (32002).

alfaqir katakan :

Atsar ini juga dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Khoitsamah di “Tarikh Kabir” (1818), juga Imam Ibnu Abdil Bar di “Isti’ab” (3/1149) Imam Ibnu Asakir di “Tarikh Dimasyq” (56/489), juga Imam Muhibuddin Atthobari di “Riyadl Nadliroh” (2/320), Imam Baihaqi di “Dalail Nubuwat” (7/47), Imam Qostholaniy di “Mawahib Ladduniyyah” (3/374).

alfaqir katakan :

Al-Hafidz Ibnu Hajar menshohihkan isnadnya di “Fathul Bari” (2/495) juga Al-Hafidz Ibnu Katsir di “Bidayah wa nihayah” (7/105).

26. Syekh Abdul Aziz As Syafi’i

Beliau termasuk ulama Syafi’i yang pro tawasulan

syekh-abdul-aziz-as-syafii

 

27. Ulama Hanafi

ulama-madzhab-hanafi-pro-tawasul

28. Ibnu Taimiyah & Albani

albani-ibnu-taimiyah-istigotsah

Ini skrinsyut terkait istighatshah pada rijalul ghayb. Ada riwayat yg disebutin Syekh Ibn Taimiyah pd kitabnya dan ada qawl dari Imam Ahmad yg dinukil Al-Albani. Sanadnya pun diakui shahih. Dunia ini terkadang memang penuh anomali.

Source: KH. Ibnu Harjo Al jawi & Ust. Ismail Yahya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s